Privacy Policy

Artium Experts

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Artium Experts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Artium Experts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze in het kader van de uitvoering van een expertise-opdracht aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is om welke reden ze aan ons worden verstrekt. Afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben verzamelen wij de volgende gegevens:

  • NAW gegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Betalingsgegevens;
  • Functie;
  • Werkgever.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van aan ons verstrekte expertise opdrachten, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze opdrachtgevers over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om met u inhoudelijk te kunnen corresponderen over de expertiseopdracht die wij in behandeling hebben;
  • Om deze aan onze opdrachtgevers (verzekeraars, makelaars of verzekerden) te kunnen doorgeven, zodat zij (indien van toepassing) voor de financiële afwikkeling kunnen zorgdragen;
  • Het voeren van informatieve correspondentie per telefoon, e-mail of per post;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan onze opdrachtgevers indien dat noodzakelijk is om onze expertise-opdracht uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken alleen met beveiligde informatiesystemen die voldoen aan de laatste veiligheidsnormen.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u, voor zover de wettelijke regelgeving dat toestaat en het de uitvoering van onze expertise-opdracht niet in de weg staat, recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@artiumexperts.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 010-2921500 of 0528-870010. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@artiumexperts.nl